komputery.jpg

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka zaprasza do udziału w programie Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

Warunkiem niezbędnym udziału w projekcie jest złożenie Oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego lub Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność, które będą podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę Czarna Dąbrówka. Do oświadczenia należy dołączyć Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Kolejny warunek to dziecko/ uczeń pełnoletni nie otrzymał już na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Oświadczenia składać mogą rodzice/opiekuni prawni, których dziecko jest członkiem rodziny, krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej PGR lub Gospodarstwie Rybackim.

Dziecko wskazane w oświadczeniu zamieszkuje obecnie na terenie gminy Czarna Dąbrówka, gdzie funkcjonował PGR, (kwalifikują się tylko miejscowości zamieszkania dzieci: Bochowo, Czarna Dąbrówka, Gliśnica, Jasień, Jerzkowice, Kartkowo, Karwno, Kozy, Mikorowo, Mydlita, Nożyno, Nożynko, Podkomorzyce, Przylaski, Unichowo).

Jeżeli Gmina otrzymam dofinansowanie, dokona zakupu niezbędnego sprzętu we własnym zakresie. Zakupiony sprzęt pozostaje własnością Gminy Czarna Dąbrówka, która w ramach umowy użyczenia przekaże go rodzicom dziecka na okres jego nauki (dotyczy dzieci klas 0-8 oraz szkół średnich).

Termin składania oświadczeń upływa 21 października 2021 r. Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia należy składać w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka, Sekretariat pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00)

Załączniki:

-