DEKLARACJA-DOS-TEPNOSCI.jpg

Szkoła Podstawowa Im. Gryfa Pomorskiego w Rokitach, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej : https://www.sp.rokity.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.03.2011r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.01.2021r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • firma nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny piktogramy w górnym, prawym rogu strony przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • jasne tło
 • możliwość powiększenia liter
 • możliwość pomniejszenia liter
 • podkreślone linki
 • mapa strony

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia 31.03.2023 r

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej Im. Gryfa Pomorskiego w Rokitach.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Natalia Piątek : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: +48 59 82-12-821
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Do budynku szkoły prowadzą 4 wejścia (jedno od strony południowej i trzy od strony północnej). Do trzech wejść prowadzą schody. Przy jednym z północnych wejść znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych.
 2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Od strony północnej znajduje się parking o nawierzchni gruntowej z wydzielonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach są pracownicy obsługi.
 5. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Parter budynku jest dostępny dla osób poruszających się na wózku.
 6. Budynek nie posiada wind.
 7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
 9. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 10. oznaczono szklane drzwi pasami kontrastowymi
 11. wykonano tablice informacyjne budynku
 12. uzupełniono kontrastowe oznaczenia pomieszczeń
 13. dostosowano toalety w uchwyty ułatwiające przesiadanie się na muszlę klozetową

PLAN DZIAŁAŃ PODJĘTYCH NA RZECZ POPRAWY DOSTĘPNOŚCI

OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

w  Szkole Podstawowej w Rokitach

Lp. 

Zakres działalności

Sposób realizacji

Czas realizacji

1

 wejście do budynku

-oznaczenie dzwonka piktogramem

-do budynku szkoły i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

do 03.2024r.

 

do 12.2023r.

2

klatka schodowa

-wprowadzenie dobrze widocznej i skontrastowanej numeracji pięter przy dojściu i we wnętrzu klatki schodowej

-oznaczenie przed schodami oznaczeniem fakturowym

do 04.2025r.

 

do 06.2025r.

 

pomieszczenia

-wprowadzenie oznaczenia pomieszczeń pismem wypukłym

do 06.2025r.

 

bezpieczeństwo i ewakuacja

-zainstalowanie świetlnego systemu powiadamiania alarmowego

do 12. 2024r.

4.

informacja i nawigacja

-wprowadzenie oznaczeń piktogramowych (umieszczonych na odpowiedniej wysokości) z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń

do 06.2024r.

Załącznik:

-