Ogólna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej administratorem danych) jest Szkoła Podstawowa w Rokitach z siedzibą w Rokitach 34, 77-123 Rokity. zwana dalej Administratorem danych.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Piątak, z którym można kontaktować się e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 868 z późn. zm.) oraz innych przepisów prawa określonych w Statucie jednostki. Administrator może przetwarzać dane osobowe również w celu realizacji postanowień umowy, wynikających z przepisów prawa obowiązków ustawowych, jak również w celach promocyjnych i informacyjnych działalności jednostki.
 4. Dane osobowe uczniów obejmujące: imię, nazwisko, Pesel, adres zamieszkania
  i zameldowania Administrator Danych udostępnia: ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania (za pośrednictwem systemu informacji oświatowej SIO) na podstawie przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej.
 5. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom trzecim na podstawie stosownych umów podpisanych przez Administratora Danych w związku z prawidłową realizacją zadań.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a, b, c i f oraz art. 9 ust. 2 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Podanie danych osobowych (z wyłączeniem wizerunku) jest wymogiem ustawowym, wynikającym z obowiązku szkolnego, i osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie konsekwencjami określonymi w ustawach wskazanych w pkt 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres nauczania, wychowania i opieki dziecka oraz monitorowania jego sytuacji jako absolwenta, obowiązku archiwizowania dokumentacji i ewentualnych roszczeń. W przypadku realizacji umowy podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem przygotowania, zawarcia i realizacji/ wykonania umowy. Natomiast w przypadku wizerunku Administrator przetwarza go na podstawie udzielonej zgody, która może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do danych osobowych dotyczących ich osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Administratora Danych nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Administrator danych nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.

-